คำถามที่พบบ่อย
1. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครคัดเลือกไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบ จะต้องนำ หลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน 
2. คำถาม : เปิดรับสมัครคัดเลือกทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2566 – 4 กุมภาพันธ์ 2566 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ https://peaevs.thaijobjob.com/
3. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : ชำระเงินได้  ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 ( ยกเว้นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เริ่มเปิดรับชำระเงินตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป และวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ปิดรับชำระเงินเวลา 20.00 น. ) ของแต่ละช่องทางของระบบการรับชำระ ผู้สมัครชำระเงินในระบบ Teller Payment ได้ 3 ช่องทาง
1. ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา (ภายในเวลาทำการของธนาคาร)
2. ตู้ ATM
3. ระบบ Internet Banking
โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
4. คำถาม :  ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือกเท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ซึ่งประกอบด้วย 
ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 400 บาท 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร จำนวน 30 บาท
ค่าบริการ sms จำนวน 20 บาท
โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

5. คำถาม : สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้เมื่อไร
คำตอบ : สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ทางเว็บไซต์ https://peaevs.thaijobjob.com/
6. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเมื่อไร
คำตอบ : โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะประกาศรายชื่อผู้สมัครและกำหนด วัน เวลา และสถานที่ให้ทราบใน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566  ที่เว็บไซต์ https://peaevs.thaijobjob.com/
7. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  โทรศัพท์: 02 590 5598 ,  02 590 5596 , 02 009 6058  ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น และ line open chat รับสมัครนักเรียนช่าง กฟภ. 2565
8. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือ Line ID : @thaijobjob