ประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลสำหรับการคืนเงินค่าสมัครให้กับท่าน ภายวันที่ 10 กันยายน 2564
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลสำหรับการคืนเงินค่าสมัครให้กับท่าน ภายวันที่ 10 กันยายน 2564

ลิ้งสำหรับกรอกข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อฯ ขอให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลสำหรับการคืนเงินค่าสมัครให้กับท่าน ภายวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.
ตามที่โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร 3 ปี (ฮอทไลน์) หลักสูตรพิเศษ 1 ปี (ฮอทไลน์) หลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) และหลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ก่อสร้างและปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) ประจำปีการศึกษา 2564 นั้น ในการนี้โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลสำหรับการคืนเงินค่าสมัครให้กับท่าน ภายวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.

ลิ้งสำหรับกรอกข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ประกาศโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ขอแจ้งยกเลิกการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) และหลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ก่อสร้างและปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) ประจำปีการศึกษา 2564
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ขอแจ้งยกเลิกการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) และหลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ก่อสร้างและปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) ประจำปีการศึกษา 2564
แบบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผู้สมัครเข้า โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปัจจุบันโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางดำเนินการสอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์ผู้สมัครสอบโปรดให้ข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2564

แบบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของผู้สมัครสอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
https://forms.gle/knXhet1hhT4Nr8Q98
ประกาศโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการดำเนินการสรรหาบุคคลเข้าศึกษาโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี(ฮอทไลน์) หลักสูตร 1 ปี (ฮอทไลน์) หลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) และหลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ก่อสร้างและปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) ประจำปีการศึกษา 2564
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการดำเนินการสรรหาบุคคลเข้าศึกษาโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี(ฮอทไลน์) หลักสูตร 1 ปี (ฮอทไลน์) หลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) และหลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ก่อสร้างและปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการดำเนินการสรรหาบุคคลเข้าศึกษาโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและวันเปิดภาคเรียน หลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) และ หลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ก่อสร้างและปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) ประจำปีการศึกษา 2564
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการดำเนินการสรรหาบุคคลเข้าศึกษาโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและวันเปิดภาคเรียน หลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) และ หลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ก่อสร้างและปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) ประจำปีการศึกษา 2564
ระเบียบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตรช่างเฉพาะทาง "ก่อสร้างและปฏิบัติการระบบไฟฟ้า" (กป) พ.ศ. 2564
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระเบียบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตรช่างเฉพาะทาง "ก่อสร้างและปฏิบัติการระบบไฟฟ้า" (กป) พ.ศ. 2564
ประกาศโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ก่อสร้างและปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ก่อสร้างและปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)