สารพันปัญหา
1. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำ หลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
2. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 - 22 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ https://peaevs.thaijobjob.com/
3. คำถาม :  เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : ชำระเงินได้  ตั้งแต่วันที่ 11 - 23 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง  ภายในเวลาทำการ ของแต่ละช่องทางของระบบการรับชำระ ผู้สมัครชำระเงินในระบบ Teller Payment ได้ 3 ช่องทาง
1 ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
2 ตู้ ATM
3 ระบบ Internet Banking
โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
4. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 450 บาท ซึ่งประกอบด้วย 
ค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 400 บาท 
และค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 50 บาท 
โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
5. คำถาม : สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้เมื่อไร
คำตอบ : สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ วันที่ 19 เมษายน 2564 ทางเว็บไซต์ https://peaevs.thaijobjob.com/ 
6. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเมื่อไร
คำตอบ : โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะประกาศรายชื่อผู้สมัครและกำหนด วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกให้ทราบใน วันที่ 19 เมษายน 2564  ที่เว็บไซต์ https://peaevs.thaijobjob.com/ 
7. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  โทรศัพท์: 02 590 5598 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น 
8. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร.0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. Line ID : @thaijobjob