ประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ก่อสร้างและปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ก่อสร้างและปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)
ประกาศโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและผ่านการตรวจสอบเอกสารโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ก่อสร้างและปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและผ่านการตรวจสอบเอกสารโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ก่อสร้างและปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)
ประกาศโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ข้อปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรช่างเฉพาะทาง(ก่อสร้างและปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ข้อปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรช่างเฉพาะทาง(ก่อสร้างและปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใบรายชื่อผู้เข้าสอบ หลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ก่อสร้างและปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) ไม่กำหนดพื้นที่ (ไม่จำกัดภูมิลำเนาของผู้สมัคร)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใบรายชื่อผู้เข้าสอบ หลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ก่อสร้างและปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) กำหนดพื้นที่ การไฟฟ้าภูมิภาค เขต 3 (ยะลา) ภาค 4 ได้แก่ จังหวัดพัทลุง สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธวาส (ผู้สมัครต้องมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 62 จนถึงปัจจุบัน)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่การเดินทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คู่มือการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ก่อสร้างและปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คู่มือการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ก่อสร้างและปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)