ประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปีศึกษา 2563 หลักสูตร 3 ปี (ฮอทไลน์) หลักสูตรพิเศษ 1 ปี (ฮอทไลน์) และหลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ปฎิบัติการระบบไฟฟ้า)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปีศึกษา 2563 หลักสูตร 3 ปี (ฮอทไลน์) หลักสูตรพิเศษ 1 ปี (ฮอทไลน์) และหลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ปฎิบัติการระบบไฟฟ้า)
ประกาศโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางช่าง (ปีนเสา) และ สัมภาษณ์โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี (ฮอทไลน์) หลักสูตรพิเศษ 1 ปี (ฮอทไลน์) และหลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ปฎิบัติการระบบไฟฟ้า)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางช่าง (ปีนเสา) และ สัมภาษณ์โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี (ฮอทไลน์) หลักสูตรพิเศษ 1 ปี (ฮอทไลน์) และหลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ปฎิบัติการระบบไฟฟ้า) 
ประกาศโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี (ฮอทไลน์) หลักสูตรพิเศษ 1 ปี (ฮอทไลน์) และหลุกสูตรช่างเฉพาะทาง (ปฎิบัติการระบบไฟฟ้า) ประจำปีการศึกษา 2563
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี (ฮอทไลน์) หลักสูตรพิเศษ 1 ปี (ฮอทไลน์) และหลุกสูตรช่างเฉพาะทาง (ปฎิบัติการระบบไฟฟ้า) ประจำปีการศึกษา 2563

คลิกดาวน์โหลด แผนผังอาคารศูนย์ปฏิบัติการเฉลิมพระเกียรติ หมายเลข 11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะประกาศกำหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี (ฮอทไลน์) หลักสูตรพิเศษ 1 ปี (ฮอทไลน์) และหลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) อย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 โดยจะยึดตามการประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และคำสั่งของรัฐบาล ทั้งนี้ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะพิจารณาดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อมิให้ผู้สมัครรายใดเสียสิทธิ์ในการสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะประกาศกำหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี (ฮอทไลน์) หลักสูตรพิเศษ 1 ปี (ฮอทไลน์) และหลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) อย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 โดยจะยึดตามการประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และคำสั่งของรัฐบาล ทั้งนี้ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะพิจารณาดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อมิให้ผู้สมัครรายใดเสียสิทธิ์ในการสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โปรดติดตามการประกาศรับสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งได้ที่ http://peaevs.thaijobjob.com
ประกาศโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ขอเเจ้งเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหลักสูตร 3 ปี (ฮอทไลน์) หลักสูตรพิเศษ 1 ปี(ฮอทไลน์) และ หลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) ประจำปีการศึกษา 2563
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ขอเเจ้งเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหลักสูตร 3 ปี (ฮอทไลน์) หลักสูตรพิเศษ 1 ปี(ฮอทไลน์) และ หลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ขอเเจ้งเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหลักสูตร 3 ปี (ฮอทไลน์) หลักสูตรพิเศษ 1 ปี(ฮอทไลน์) และ หลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) ประจำปีการศึกษา 2563
คลิกทีนี่เพื่ออ่าน ประกาศโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ขอเเจ้งเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหลักสูตร 3 ปี (ฮอทไลน์) หลักสูตรพิเศษ 1 ปี(ฮอทไลน์) และ หลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและผ่านการตรวจสอบเอกสาร โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2563 หลักสูตร 3 ปี(ฮอทไลน์) หลักสูตรพิเศษ 1 ปี(ฮอทไลน์) และ หลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและผ่านการตรวจสอบเอกสาร โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2563 หลักสูตร 3 ปี(ฮอทไลน์) หลักสูตรพิเศษ 1 ปี(ฮอทไลน์) และ หลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)
ประกาศโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ยกเลิกทดสอบว่ายน้ำการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2563 หลักสูตร 3 ปี(ฮอทไลน์) หลักสูตรพิเศษ 1 ปี(ฮอทไลน์) และ หลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ยกเลิกทดสอบว่ายน้ำการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2563 หลักสูตร 3 ปี(ฮอทไลน์) หลักสูตรพิเศษ 1 ปี(ฮอทไลน์) และ หลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)
ประกาศโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง มาตรการและวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง มาตรการและวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ข้อปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2563 หลักสูตร 3 ปี (ฮอทไลน์) หลักสูตรพิเศษ 1 ปี (ฮอทไลน์) และ หลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ข้อปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2563 หลักสูตร 3 ปี (ฮอทไลน์) หลักสูตรพิเศษ 1 ปี (ฮอทไลน์) และ หลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรเฉพาะทาง (ปฎิบัติการระบบไฟฟ้า)
คลิกดาวน์โหลด คู่มือการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรเฉพาะทาง (ปฎิบัติการระบบไฟฟ้า) 
ระเบียบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑก์ารใช้หลักสูตร หลักสูตรช่างเฉพาะทาง พ.ศ.2561
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ระเบียบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑก์ารใช้หลักสูตร  หลักสูตรช่างเฉพาะทาง พ.ศ.2561

คลิกดาวน์โหลด หนังสือรับรองบุตรเป็นพนักงาน กฟภ.